dissabte, 30 de març de 2019

Nosaltres, els pedants (2)

El consum de productes de l'anomenada "alta cultura" també produeix tres perfils diferents en els usuaris, quan aquests productes arriben a un cert nivell d'excepcionalitat (és a dir, quan són minoritaris fins i tot dintre de l'estrat minoritari dels consumidors de productes d'alta cultura):

  • 1) L'olímpic (o el menyspreador orgullós). És el que reprodueix més exactament els mecanismes de distinció de què parlava Bourdieu. Considera els seus hàbits de consum excepcionals com una mostra d'haver estat escollit, com un senyal que dona testimoni del seu talent especial i de la seua superioritat, i es mira de manera despectiva tots aquells que no comparteixen aquesta pauta de consum tan minoritària (és a dir, quasi tota la resta). Tendeix al narcisisme.
  • 2) El sofridor (o vox clamantis in deserto). Tot i sentir-se totalment identificat amb els productes excepcionals que consumeix, el fet que siguen tan minoritaris que no els pot compartir quasi amb ningú el fan sentir com una excepció dolorosa. Viu la seua excepcionalitat com una condemna a la solitud, i en compte d'enfocar-ho com una mostra de distinció ho viu com una mena de maledicció. Sol coincidir amb la baixa autoestima i la inseguretat.
  • 3) L'esquizofrènic (o depende, todo depende). Si la resposta ambiental és positiva, fa el paper del sofridor i exerceix una certa autocompassió (autocomplaent). Si la resposta ambiental és hostil o inexistent, es replega de manera defensiva i es converteix en olímpic ocasional. És immune a la contradicció insoluble entre ambdós perfils, i sempre adopta, camaleònicament, el que més satisfacció circumstancial li reporta.

Hi ha un quart perfil, evidentment, aliè a aquestes pertorbacions: el neutral, però és encara més minoritari que el mateix consum excepcional dintre del consum minoritari. Això es deu al fet que, tal com vam veure, el consum d'alta cultura indueix en la majoria dels casos a respostes psicosocialment molt marcades, a causa del seu caràcter minoritari i dels efectes (deliberats o involuntaris) de distinció que produeix.